วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ คู่ประชาร่วมใจ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

           พันธกิจการพัฒนา

  1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่ดี
  2. จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  3. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี