การบริการพื้นฐาน

ข้อมูลด้านบริการ

การคมนาคม

ถนนสายเอเชีย (บางปะอิน – นครสวรรค์) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒

ถนนสายบางปะหัน – บางปะอิน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗

 

การโทรคมนาคม

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน ๕ แห่ง

 

การไฟฟ้า

หมู่ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกครัวเรือน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

บึง , หนอง                   จำนวน ๓ แห่ง

คลองชลประทาน         จำนวน ๑ แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

บ่อประปาบาดาล           จำนวน ๔ แห่ง