สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม

การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา                          จำนวน ๒ แห่ง

– โรงเรียนมัธยมศึกษา                           จำนวน ๑ แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             จำนวน ๒ แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด                                                       จำนวน ๒ แห่ง

สาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลี่   จำนวน ๑ แห่ง