สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับราชการ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตามลำดับ

                   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

–  โรงงานอุตสาหกรรม                       จำนวน    ๒   แห่ง

–  ร้านค้าทั่วไป                                  จำนวน   ๑๑  แห่ง

–  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                     จำนวน    ๑   แห่ง

–  ร้านขายยาเกษตร                           จำนวน    ๑   แห่ง

–  ร้านกลึงเครื่องจักรกล                      จำนวน    ๑   แห่ง

–  หอพัก                                             จำนวน    ๓   แห่ง