สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปะหัน ประมาณ ๒ กิโลเมตร

 

เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ ๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร (๓,๔๓๐ ไร่)

 

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีคลองชลประทาน ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าคลองบ้านลี่ ไหลผ่านตลอดตำบล เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ

ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลบางนางร้า  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลพุทเลา  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลขวัญเมือง  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลทับน้ำ  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนหมู่บ้าน  ๕  หมู่บ้าน

หมู่ที่  ๑  บ้านใหม่

หมู่ที่  ๒  บ้านนกกระจอก

หมู่ที่  ๓  บ้านลี่

หมู่ที่  ๔  บ้านลี่

หมู่ที่  ๕  บ้านนกกระจอก

ประชากรรวมทั้งสิ้น ๒,๒๐๘ คน ซึ่งแยกเป็นชาย ๑,๑๐๗ คน เป็นหญิง ๑,๑๐๑ คน

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๔๐๒ คน / ตารางกิโลเมตร (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)