Day: กันยายน 11, 2018

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

ปปช. 01 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

แบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

แบบสุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

บัญชีแนบท้ายราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

กำหนดงวดงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่