ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                                  19631 19632

19633 1963419636 19639

 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

IMG_20190212_0001